Төр хурах - Цэцээ гүн алхалтын зам
Төр хурах - Цэцээ гүн алхалтын зам

Төр хурах - Цэцээ гүн алхалтын зам