Баянзүрх уулын алхалтын зам
Баянзүрх уулын алхалтын зам

Баянзүрх уулын явган алхалтын зам